برگزاری کلاس داوری درجه سه آقایان

برگزاری کلاس داوری درجه سه آقایان

دوره داوری درجه سه بسکتبال آقایان طی روزهای پنجم تانهم شهریور ماه به میزبانی استان لرستان شهرستان خرم آباد برگزار خواهد شد .حمید کیان ارثی مدرسی این دوره را به عهده خواهد داشت .

گفته میشود کلاس داوری درجه سه بسکتبال آقایان به میزبانی استان البرز

برگزار شد که مدرسی این دوره به عهده ورژآبکاریان بود.

شعار هفته دولت
(تدبیر و امید برای تولید و اشتغال )