اهداف فدراسیون

1. استفاده از ورزش به عنوان وسیله مهم برای نیل به هدف تربیت انسانی کریم و آزاد با ارزش‏های والای انسانی و مسئول در برابر خدا (اصل دوم و سوم قانون اساسی).

2. تأمین سلامت، نشاط و ارتقای توانمندی دانشجویان از طریق فعالیت‏های ورزشی.

3. تحکیم مبانی دوستی و تفاهم میان دانشجویان سراسر کشور.

4. تقویت پیوند‏های بین المللی دانشجویان ایرانی با دانشجویان سایر کشورها.

5. تجلی قابلیت‏ها و استعدادهای ورزشی دانشجویان ایرانی در سطح بین المللی به منظور کسب افتخارات بین‏المللی و افزایش خودباوری‏ها.

6. تبلور گسترده مشارکت‏های مردمی و ترویج نهضت داوطلبی دانشجویان و دانشگاهیان، در پیشبرد امور ورزش دانشجویی کشور.

7. ترویج و اشاعه فلسفه و اهداف فدراسیون بین المللی ورزش‏های دانشگاهیFISU) ) و همچنین فدراسیون آسیایی ورزش‏های دانشگاهی (AUSF) در جامعه دانشگاهی کشور.

8. تحقق سیاست ها، اهداف و برنامه‏های دولت در رابطه با ورزش قهرمانی در مراکز آموزش عالی کشور.